سه شنبه 12 اسفند 1399
09:00 تا 10:30
افتتاحیه
افتتاحیه
محل برگزاری
تالار اصلی
سه شنبه 12 اسفند 1399
11:30 تا 12:15
سخنرانی
آقای دکتر مرتضی رهبر
ساخت دیجیتالی و رباتیک در معماری
محل برگزاری
تالار اصلی
سه شنبه 12 اسفند 1399
13:00 تا 14:45
ارائه مقاله
ارائه شفاهی
محل برگزاری
تالار 1، تالار 2، تالار 3، تالار 4 و تالار 5
سه شنبه 12 اسفند 1399
15:00 تا 16:45
ارائه مقاله
ارائه شفاهی
محل برگزاری
تالار 1، تالار 2، تالار 3، تالار 4 و تالار 5
سه شنبه 12 اسفند 1399
17:00 تا 18:00
سخنرانی
آقای دکتر فریدون دیبا
پیشرفت‌های جدید در چاپ سه بعدی فلزات و مقایسه بررسی دوره عمر چاپ سه بعدی با روش‌های متداول ساخت و تولید
محل برگزاری
تالار اصلی
چهارشنبه 13 اسفند 1399
08:30 تا 10:30
ارائه مقاله
ارائه شفاهی
محل برگزاری
تالار 1، تالار 2، تالار 3، تالار 4 و تالار 5
چهارشنبه 13 اسفند 1399
10:30 تا 11:30
سخنرانی
دکتر امیرحسین دوایی‌مرکزی
هوش مصنوعی در صنعت
محل برگزاری
تالار اصلی
چهارشنبه 13 اسفند 1399
14:30 تا 16:00
ارائه مقاله
ارائه شفاهی
محل برگزاری
تالار 1، تالار 2، تالار 3، تالار 4 و تالار 5
چهارشنبه 13 اسفند 1399
16:00 تا 17:00
سخنرانی
آقای دکتر حمید مروی
استفاده از ربات‌های مغناطیسی در پزشکی و درمان
محل برگزاری
تالار اصلی
چهارشنبه 13 اسفند 1399
17:00 تا 18:30
نشست تخصصی
چالش‌های فناورانه ساخت و تولید در حوزه صنایع غذایی، آب و کشاورزی نوین
محل برگزاری
تالار اصلی
پنج شنبه 14 اسفند 1399
08:30 تا 10:15
ارائه مقاله
ارائه شفاهی
محل برگزاری
تالار 1، تالار 2، تالار 3، تالار 4 و تالار 5
پنج شنبه 14 اسفند 1399
10:30 تا 11:30
سخنرانی
آقای دکتر علی مهمان‌پرست
چالش های تولید و یکپارچگی ساختاری در سیستم های انرژی بادی فرا ساحلی
محل برگزاری
تالار اصلی
پنج شنبه 14 اسفند 1399
13:00 تا 16:00
ارائه مقاله
ارائه شفاهی
محل برگزاری
تالار 1، تالار 2، تالار 3، تالار 4 و تالار 5
پنج شنبه 14 اسفند 1399
16:00 تا 17:00
سخنرانی
آقای دکتر علیرضا حاج‌اسفندیاری
میکرو مکانیک وابسته به اندازه و خستگی سطحی
محل برگزاری
تالار اصلی
پنج شنبه 14 اسفند 1399
17:30 تا 19:00
اختتامیه
اختتامیه
محل برگزاری
تالار اصلی