کمیته برگزاری
غلامحسین لیاقت
رئیس
استاد دانشگاه تربیت مدرس- رئیس هیات مدیره انجمن
پست الکترونیکی: ghlia530 [at] modares.ac.ir
بهنام داودی
دبیر
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران - عضو هیات مدیره انجمن
پست الکترونیکی: bdavoodi [at] iust.ac.ir
محمد حسین پل
دبیر اجرایی
استادیار دانشگاه تفرش- دبیر و عضو هیات مدیره انجمن
پست الکترونیکی: m_h_pol [at] tafreshu.ac.ir
صادق رحمتی
دبیر علمی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی- عضو هیات مدیره انجمن
پست الکترونیکی: srahmati [at] srbiau.ac.ir
حسن مسلمی نائینی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تربیت مدرس- عضو هیات مدیره انجمن
پست الکترونیکی: moslemi [at] modares.ac.ir
محمد حسن مقدس
مسئول ارتباط با صنعت
عضو هیات مدیره شرکت فرزان فن اندیش فردا- عضو هیات مدیره انجمن
پست الکترونیکی: m.moghadas [at] ffaf.ir
کمال محمدی
مسئول کارگاه های آموزشی
پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری- عضو هیات مدیره انجمن
پست الکترونیکی: kmohammaditsi [at] gmail.com