1399-12-10
1399-12-10
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل 1399-10-17
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل 1399-12-10
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات 1399-12-10
پایان زمان ثبت نام در کنفرانس 1399-12-14
1399-12-12 09:00
1399-12-14 18:00